×

Tvorba spermatu

Hlavní příčinou mužské neplodnosti je neschopnost produkovat dostatek zdravých . Neplodnost může způsobit jak azoospermie (žádné spermie v ejakulátu) tak oligospermie (příliš málo spermií v ejakulátu).

Zde je důležité poznamenat, že ačkoli k oplodnění je zapotřebí jediná spermie, enzymy z mnoha spermií jsou zapotřebí k překonání ochranného obalu vajíčka a tím umožní jedné spermii průnik do cytoplazmy vajíčka.

Absence spermií

Azoospermie je absence spermatozoí ve spermatu. Může nastat jako primární selhání varlat, zablokování vývodných kanálků nebo předchozí podvaz chámovodů. Kompletní azoospermie znamená neplodnost.

Obvyklé příčiny azoospermie jsou:

Primární selhání varlat

Může být důsledkem genetických faktorů, nesestouplých varlat, úrazu varlat nebo infekce virem příušnic prodělaná po pubertě. Často zůstává příčina nepoznána. Pacienti s primárním selháním varlat mají obvykle malá, měkká varlata a silně zvýšené plazmatické hladiny FSH. Ačkoli nesestouplá varlata mohou být chirurgicky korigována, šance na obnovení plodnosti je mizivá.

Blokáda vývodů

Je druhou hlavní příčinou azoospermie. Je někdy řešitelná chirurgicky, operují se pacienti s normální velikostí varlat a normální hladinou FSH . Výsledky závisí na umístění blokády, úspěšnost je maximálně 50% u pacientů s obstrukcí nadvarlete způsobené kapavkou.

Pohlavně přenosné nemoci mohou způsobit zánět nadvarlete a zablokování systému kanálků, které vede k trvalé azoospermii. Stejná azoospermie může být způsobena agenezí (chyběním) nadvarlete nebo jiných částí vývodého systému včetně chámovodu. Některé z nich mohou být genetického původu. Vrozený oboustranný defekt chámovodu nacházíme například také u většiny pacientů s cystickou fibrózou.

Předchozí podvaz chámovodů

Je to stále častější příčina azoospermie jak v západních zemích, tak např. v Indii, kde je to oblíbená metoda antikoncepce.

Chybění zárodečných buněk

U mnoha mužů s azoospermií obsahují semenotvorné kanálky jen Sertolliho buňky. Tato situace může nastat z mnoha příčin, jako jsou cytotoxické léky, ozáření nebo faktory, které se uplatňují během vývoje plodu. Ve většině případů je však příčina neznámá.

Oligospermie: snížený počet spermií

Oligospermie je omezení počtu spermatozoí. Obvyklé příčiny jsou:

  • Hormonální problémy: jsou častěji příčinou oligospermie než azoospermie.
  • Uzávěr vývodů: může způsobit oligospermii stejně jako azoospermii.
  • Vedlejší účinky některých léků: např. sulfasalazin, užívaný na léčbu střevních zánětů.
  • Faktory prostředí: např. kouření nebo nadměrné pití alkoholu mohou negativně ovlivnit tvorbu spermií . Časté koupání v horké vodě nebo saunování má také vliv, protože normálně jsou varlata udržována při teplotě o 1°C nižší než je teplota tělesná. Zvýšená tělesná teplota při infekčním onemocnění může také způsobit obvykle přechodné snížení počtu spermií.
  • Infekce: jsou potvrzenou příčinou mužské neplodnosti. Přítomnost hnisu ve sputu je pro stanovení diagnózy závažným nálezem; cílená léčba antibiotiky obvykle plodnost obnoví, pokud není infekce příliš masivní.

V některých případech nacházíme spermie do určité míry poškozené, výsledkem je to, že spermie mají kratší životnost a nestihnou se včas dostat k vajíčku. Defekty spermií jsou způsobeny blokádou nebo poškozením spermatických kanálků, obvykle vyvolaným infekcí, nejčastěji kapavkou. Varikokéla (viz níže) může být také důvodem omezení počtu permií , stejně jako narušený vývoj varlat způsobený hormonálními nerovnováhou. Příkladem může být hypogonadismus (viz níže). Některé toxiny, cigaretový kouř a alkohol také snižují počet spermií .

Protilátky proti spermiím

Spermiejsou organismem rozeznávány jako “cizí” , důvodem je to, že obsahují jen poloviční počet chromozomů. Pokud se tedy sperma dostane do kontaktu s krví, může dojít k imunitní odpovědi a produkci protilátek proti spermiím. Spermatogeneze proto probíhá ve varlatech, kde je oddělena “imunologickou bariérou”. U některých mužů však může dojít k průniku spermatu přes tuto bariéru a vyvolání tvorby protilátek. Protilátky se potom dostávají do semenné tekutiny a napadají spermie , které se shlukují a ztrácejí schopnost pohybu. Jakmile byl imunitní systém jednou takto senzibilizován, je extrémně obtížné tento proces zvrátit, ale při použití vysokých dávek kortikosteroidů může být alespoň dočasně množství protilátek omezeno a plodnost částečně obnovena.

Přítomnost těchto imunologických faktorů byla zjištěna u až 40% párů s neobjasněnou příčinou neplodnosti a u 10% neobjasněné mužské neplodnosti.

Neplodnost páru může nastat, pokud cervikální hlen u ženy produkuje protilátky proti mužovým spermiím , které pak nemohou proniknout děložním krčkem, častěji však dochází k tomu, že muž produkuje protilátky proti svým vlastním spermiím .

Protilátky proti vlastním spermiím nacházíme v krvi mužů, kteří se podrobili podvazu chámovodů, a po odstranění podvazu jsou často přítomny v semenné tekutině.

Jednostranná nebo oboustranná neprůchodnost pohlavního traktu, ať vrozená nebo získaná, záněty nadvarlete nebo varikokéla jsou stavy, které jsou také někdy spojeny s autoimunní odpovědí proti spermatozoím.

Jiné poruchy

Hypogonadismus

Mužský hypogonadismus může být způsoben nemocí varlat, nebo poruchou lokalizovanou v hypofýze, která vyvolává sníženou sekreci gonadotropních hormonů. Hypofyzární poruchy mohou být vrozené (např. Kallmanův syndrom) nebo vznikají následkem nádoru hypofýzy nebo ozařování.

U mužů se hypogonadismushypogonadismus projevuje příznaky nedostatku androgenních (mužských) hormonů. Různé projevy nacházíme v závislosti na tom, zda porucha vznikla před nebo po pubertě. Typicky nacházíme chybějící tělesné ochlupení a vousy, hladkou kůži a vysoký hlas, omezené libido a sexuální výkonnost, snížený vývoj genitálu a svalstva.

Hypothalamicko – hypofyzární onemocnění

Zvýšená nebo snížená sekrece hypotalamických nebo hypofyzárních hormonů je vzácnou příčinou neplodnosti. Pokud je tato porucha diagnostikována jako důvod neplodnosti, jsou výsledky léčení často výborné. Rozeznáváme dva syndromy:

Hypergonadotropní hypogonadismus

Tato porucha je charakterizována velmi vysokými hladinami gonadotropinů v krvi, ale varlata na tuto stimulaci neodpovídají. Příčinou je obvykle primární selhání varlat. Naděje na úpravu jsou minimální, velmi vzácně je účinná empirická hormonální léčba.

Hypogonadotropní hypogonadismus

Tito pacienti mají normální varlata, ale nedostatečnou hladinu hypofyzárních hormonů k jejich stimulaci. Defekt může být lokalizován v samotné hypofýze nebo v hypotalamu. K tomuto stavu může vést celá škála vzácných příčin: úraz v krajině spodiny lebeční, nádor nebo infekce, stejně jako široká škála různých endokrinních abnormalit.

Rozlišit mezi primární poruchou hypofyzární sekrece nebo poruchou hypofýzy jako následek snížené sekrece hypotalamu je možné, v druhém případě nacházíme sníženou hladinu GnRH. Léčba spočívá v podávání hormonálních přípravků: v případě hypofyzární poruchy gonadotropinů, v případě poruchy hypotalamické GnRH.

Chromosomální abnormality

Abnormální počet pohlavních chromozomů může vyústit v poruchu mužského pohlavního ústrojí. Např. Klinefelterův syndrom je provázen neplodností; je to stav, který je charakterizován přítomností jednoho nebo více chromozomů X navíc. Tento syndrom postihuje jednoho chlapce z 500. riziko porodu takto postiženého dítěte stoupá s věkem matky.

Klinefelterův syndrom je prakticky vždy spojen s azoospermií. Přítomnost chromozomu X navíc nemá na varlata vliv před pubertou, ale v pubertě nastává masivní destrukce semenotvorných kanálků. Některým pacientům s Klinefelterovým syndromem varlata v začátku puberty rostou, ale později dochází k jejich atrofii. Dochází také ke zvětšení prsů.

Na Klinefelterův syndrom neexistuje léčba, podávání mužských hormonů se používá k ovlivnění některých sekundárních pohlavních znaků (růst vousů, svalstva atd.).

Muži, kteří mají jeden nadbytečný Y chromozom, mají různý stupeň poškození spermatogeneze, v rozsahu od normální spermatogeneze až po zástavu tvorby spermií. Existuje také řada jiných velmi vzácných chromozomálních abnormalit, které také mají za následek neschopnost produkovat spermie .

Poruchy spojení spermie a vajíčka

Bylo prokázáno, že na povrchu jak vajíček, tak i spermií, jsou lokalizovány molekuly, jejichž funkcí je vzájemné spojení a umožnění oplodnění vajíčka. Dysfunkce těchto molekul, i jiné poruchy splynutí spermie a vajíčka, mohou vyvolat také neplodnost.